پرشر سوئیچ

Showing all 9 results

سنسور فشار (پرشر سوئیچ)


پرشر سوئیچ چیست؟
پرشر سوییچ یا سوئیچ کنترل فشار دستگاهی با استفاده از فشار هوا، آب و یا مایعات مختلف را در موتورخانه منازل مسکونی، پمپ های هوا و آب و همچنین صنایع مختلف کنترل می کند.