فن زیلابگ FTP 4E-500S Zilabeg

فن زیلابگ FTP 4E-500S

قطر پروانه : 500 mm

بدون قاب با توری سبدی