فن زیلابگ FTP 6E-600S Zilabeg

فن زیلابگ FTP 6E-600S

قطر پروانه : 600 mm

بدون قاب با توری سبدی