شیر انبساط الکترونیکی دانفوس ETS 12C

شیر انبساط الکترونیکی دانفوس

نوع : Bipolar

سری : کالیبری Colibri

مدل : ETS 12C