شیر انبساط الکترونیکی سانهوآ سایز 2

شیر اکسپنشن برقی سایز 2 سانهوآ

مدل : DPF(TS1)2.0C-33

نوع : Unipolar