شیرانبساط الکترونیکی سانهوآ سایز 4.5

شیر اکسپنشن برقی سایز 4.5 سانهوآ

مدل : DPF(S03)4.5C-01

نوع : Unipolar