شیر انبساط الکترونیکی سانهوآ سایز 6.5

شیر اکسپنشن برقی سایز 6.5 سانهوآ

مدل : DPF(S03)6.5C-02

نوع : Unipolar